Slider

İlgi Çeken Videolar

Sağlık

Teknoloji

Sinema

Televizyon

Ne Nedir?

En5 Konular
» » » » » » Tasavvuf Neye Yarar?


"Tasavvuf, tarikat, velayet, seyrü süluk gibi isimler altında nurani, hoş, insana sevinç veren kutsi hakikatler vardır ki, bunları izah eden pek çok kitap, ehl-i hakikat tarafından kaleme alınmıştır."

Bu eserlerden biri de, yukarıdaki ifadelerin sahibi olan Bediüzzaman Said Nursi rh.a. Hazretlerinin "Mektubat" isimli eseridir. Bu eserdeki yirmi dokuzuncu  mektubun son bölümünde, dokuz maddede tasavvufun faydaları - sadeleştirilerek şöyle anlatılır:

Tasavvuf Neye Yarar?


"Tarikatın pek çok meyvesinden ve faydalarından yalnız burada dokuz adedini özetle beyan edeceğiz:

Birisncisi:

İstikametli tarikat vasıtasıyla, ebedi saadetteki ebedi hazinelerin anahtarı, kaynağı ve madeni olan iman hakikatlerinin inkişafı, açığa çıkması ve ayne'l-yakin derecesinde zuhurlarıdır.

İkincisi:

İnsan makinesinin merkezi ve zembereği olan kalbi tarikat vasıtasıyla işleterek, diğer insani latifeleri harekete geçirip fıtratlarına sevk ederek hakiki insan olmaktır.

Üçüncüsü:

Kabir ve ahiret seferinde tarikat silsilelerinden bir silsileye katılıp, o nurani kafile ile ebediyet yolunda arkadaş olmak ve yalnızlık vahşetinden kurtulmak, onlarla dünyada ve berzahta manen ünsiyet etmek, Evham ve şüphelerin hücumlarına karşı onların topluluk ve itifakına dayanp, her bir üstadını kuvvetli bir delil ve dayanak derecesinde görüp onlarla o hatıra gelen dalalet ve şüpheleri def etmektir.

Dördüncüsü:

İmandaki marifetullah ve o marifetteki muhabbettulah zevkini tarikat vasıtasıyla anlamak ve böylece dünyanın mutlak vahşetinden ve insanın kainattaki mutlak gurbetinden kurtulmaktır. Çok sözlerde ispat etmişiz ki: İki cihan saadeti, elemsiz lezzet, vahşetsiz ünsiyet, hakiki zevk ve ciddi saadet, iman ve İslamiyet'in hakikatindendir. "İkinci sözde de beyan edildiği gibi: İman, cennetteki Tuba Ağacı'nın bir çekirdeğini taşıyor. İşte tarikatın terbiyesiyle o çekirdek serpilip büyür, inkişaf eder. 

Beşincisi:

Dini mükellefiyetlerde ki ince hakikatleri tarikatten ve zikr-i ilahiden gelen bir kalbi uyanış vasıtasıyla hissetmek, takdir etmek...  O vakit taate iğreti gibi değil, belki iştiyakla itaat edip, kulluğunu yerine getirir.

Altıncısı:

Hakiki zevke, ciddi teselliye, kedersiz lezzete ve vahşetsiz ünsiyete, hakiki kaynak ve vasıta olan tevekkül makamını, teslimiyet rütbesini ve rıza derecesini kazanmaktır.

Yedincisi:

Tarikate sülukun en mühim şartı, en önemli neticesi olan ihlas vasıtasıyla gizli şirkten, riya ve gösteriş gibi rezilliklerden sıyrılmak ve nefs tezkiyesi vasıtasıyla nefs-i emmarenin ve enaniyetin tehlikelerinden kurtulmaktır.

Sekizincisi:

Tarikatte kalbi zikir, akli tefekkür ile kazandığı teveccühün, huzur  ve kuvvetli niyetler vasıtasıyla, adetlerini ibadet hükmüne çevirmek ve dünyevi işlerini uhrevi amel hükmüne getirip, ömür sermayesini güzel kullanmak bakımından, ömrünün dakikalarını ebedi hayatı çiçeklendirrecek çekirdekler hükmüne getirmektir.

Dokuzuncusu:

Kalbi seyr ü süluk, ruhi mücahede ve manevi ilerleme ile insan-ı kamil olmak için çalışmakla..... Yani hakiki mümin ve tam bir müslüman olmakla.. Yani yalnız görüntüde değil, belki hakiki imanı ve hakiki İslam'ı kazanmakla... Yani şu kainat içinde ve bir bakıma kainat mümessili olarak doğrudan doğruya kainatın Halık-ı Zülcelaline kul, muhatap, dost, halil ve ayna olmakla.. Ahsen-i takvimde olduğunu göstermekle Ademoğlunun meleklere üstünlüğü ispat etmekle... Şeriatın imani ve ameli taraflarıyla yüksek makamlarda uçmak ve bu dünyada ebedi saadete bakmak, belki de o saadete girmektir."

Yazar: Mehmet Ildırar{Semerkand} Aylık tasavvufi dergi - yıl 17 - sayı 201 - Eylül 2015«
Next
Sonraki Kayıt
»
Previous
Önceki Kayıt

1 yorum:

  1. Tasavvuf ehlinin bütün gayreti üçüncü esas olan ihlâsın tamamlanması içindir.

    YanıtlaSil

Lütfen konuyla alakasız yorumlardan kaçının. Sadece link almak amaçlı ( spam ) yorumlar yazmayınız. ( anında silinir ). Argo, küfür, siyasi vb. içerik barındıran yorumlar yazmayınız.

Not: Yorum yapabilmek için (yorumlama biçiminden) Anonim ( isimsiz olarak ) veya Adı/URL'yi ( Adı ( gerekli ) / URL ( kısmını boş bırakınız ), fonksiyonlarından seçim yaparak yorumlarınızı yazabilirsiniz.

Ancak Google + profili ile yapılan yorumları onaylamıyorum bilginize. Yorum yaparken Adı/URL kısmından yaparsanız sadece isim yazmanız yeterli. Site adresi, URL eklerseniz yorumunuz onaylanmaz.