Slider

İlgi Çeken Videolar

Sağlık

Teknoloji

Sinema

Televizyon

Ne Nedir?

En5 Konular
» » Önem Arz Eden Tavsiyeler


Bundan sonra şu bilinmelidir ki; mürid için zikir hali dışındayken de riayet etmesi gereken bir takım edepler vardır.

1) Mürid daima abdestli olmaya ihtimam göstermeli ve zaruretsiz olarak abdestsiz durmamalı.

2) Abdest aldıktan sonra iki rekat Şükr-ü vuzü (abdest şükrü) namazı kılmalı.

3) Fecir (imsak) vaktinden güneşin doğma vaktine kadar olan zamanı zikir ile ihya etmeli.

4) Güneş iki mızrak kadar yükselince (20 dakika kadar geçince) iki rekat işrak namazı ve iki rekat da (bir daha ki gün o vakte kadar yapacağı işler hayırlı ise nasip olması, şerli ise nasip olmaması için) istihare namazı kılmalı. 

5) Kuşluk vakti olunca en azı dört, ortası sekiz, en fazlası oniki rekat olmak üzere duhâ (kuşluk) namazından gücü yettiği kadar kılmalı.

6) Akşam namazının sünnetinden sonra iki rekatta bir selam vererek (en az) dört rekat evvâbin namazı kılmalıdır ki dört rekatı bir selam ile kılmamalıdır.

7 Gecenin yarısından sonra uykudan uyanıp teheccüd namazı kılmalı ki en azı dört, ortası sekiz ve en fazlası oniki rekattır, ama bununla sınırlamamalı, gücü yettiğince fazla kılmalıdır.

Önem Arz Eden Tavsiyeler


Her rekatta bir Yâsin okumalı ya da Yâsin-i Şerif-i sekiz rekatta taksim etmeli ki ilk rekatta 1. âyetten "Veecrin Kerîm"e (11. âyete) kadar, ikinci rekatta "Vehüm mühtedün"e (21. âyete) kadar üçüncü rekatta "Ledeynâ muhdarûn"a (32. âyete) kadar, dördüncü rekatta "Yesbehûn"a (40. âyete) kadar, beşinci rekatta "Velâ ilâ ehlihim yerci'ûn"a (50. âyete) kadar, altıncı rekatta "Hâzâ sırâtun müstakim"e (61 âyete) kadar, yedinci rekatta "Fehüm lehâ mâlikûn"e (71 âyete) kadar, sekizinci rekatta ise sonuna kadar okumalıdır.

Kalan dört rekatın ilk rekatlarında Kâfirûn Sûresi, ikinci rekatlarında ise İhlâs Sûresi okunmalıdır.

Eğer kişi Yâsin Sûresi'ni bilmiyorsa her rekatta üç defa İhlâs okumalıdır.

Namazını bitirdikten sonra ise şu meşhur duayı yapmalıdır.

"Ey Allah! Sen benim kalbime nur ver; kulağıma nur ver; sağıma nur ver; soluma nur ver; üstüme nur ver, altıma nur ver, arkama nur ver; önüme nur ver, bana (ait her mahalle) nur ver."

8) Ve dahi beş vakit namazını cemaate devam üzere kılmalı, terketmemeli.

9) İkindi ile akşam arasında ise yaptığı işlerin muhasebesini etmeli, günahlarından tevbe ve istiğfar edip güzel amellerine ise şükretmeli, hatta onları bile (doğru beceremediği için) günahlardan saymalı, iyi amellerinden dolayı gurura kapılmamalıdır.

Müslümanlar her zaman bu şekilde amellerini muhasebe etmelidirler ki bu muhasebeye sûfi ıstılâhında "Vuküf-u Zamâni" derler.

10) Akşam namazını kıldıktan sonra yatsı namazına kadar dünya kelamı konuşmadan nafile namaz kılmakla veya zikrullâh ile meşgul olarak yatsız vaktine ulaşmalıdır.

11) Yatsı namazını cemaatle kıldıktan sonra da şer'i bir amel dışında başka bir iş yapmamalı.

12) Yatacağı vakit iki rekat (kabir nur) namazı kılıp Mülk Sûresi'ni okumalıdır.

13) Daha sonra uyumayı murad ettiği zaman abdestli olmalı.

14) Zikrederek uyumalı, gaflet ile uyumamalı. İşte anlatılan bu edeplere son derece devam ederek istikametten ayrılmamalı. Zira Nakşibendiyye ehline göre bunlar önemli işlerin en mühimlerindendir.

Bu ameller özellikle - kendisine canım feda olsun-Mürşidimiz Şeyh Halid Efendiz (k.s.) hazretleri indinde gayet makbul ve merğûp (teşvik edilmiş) fiil ve amellerdendir.

15) Şu iyi bilinsin ve gaflet olunmasın ki, ayrıca bu herkese lazımdır ki bir pazara varıldığında ve kalabalık bir yerde bulunulduğunda tenha yere gelene kadar: 

"Allah'tan başka hiç bir ilah yoktur. O, tektir; ortağı yoktur; mülk O'na aittir; hamd O'na mahsusdur. Diriltir ve öldürür, Kendisi ise diridir, asla ölmezç Bütün hayırlar O'nun yed(-i kudret)indedir, O, her şeye hakkıyla gücü yetendir."


Bunu okuyana Allâh-u Te'âlâ bin sevap yazar, bin günahını affeder, bin derecesini de yükseltir. Bu müjde hadis-i şerifin manasıdır. 

16) Beş vakit namazların farzlarını kıldıktan sonra aşağıda zikredilen şu salevâtı on kere okumalı:

"Ey Allah! Efendimiz Muhammed'e, O'nun Âline ve Ashâbına salâtlarının en üstünüyle, (sayısız ve sınırsız olan) mâlümâtının sayısınca salât-ü selâm eyle ve yine bu kadar bereketler yağdır."

Eğer bunu yapamazsa duasının peşine salevâtı okumalı.

17) Her cuma günü şu salevât-ı şerifeyi sabahtan akşama kadarki zaman içerisinde bin kere okumalı:

"Ey Allah! Şefaatçimiz Muhemmed'e, O'nun Âline ve Ashâbının hepsine salât-ü selam eyle"

Bunu sabahtan akşama kadar okuyabilir, vakit geniş sayılmaz, isterse bir oturuşta okur, isyterse de gezerken okuyabilir, kişi bu hususta muhayyerdir. Eğer bu salâtı gözlerini yumup gaflete dalmadan okursa tesiri daha çok olur. Bu hususuta gaflet olunmaya.

18) Şu duayı da her ne vakit olursa olsun 3 kere okumalı:

"Mahlükâtın sayısınca, Zât'ını razı edecek kadar, Arş'ının ağırlığınca ve kelimelerinin mürekkebi kadar Allah'ı tesbih eder ve O'na hamdederim."

Mâlûm ola ki Şeyh Ebû Ali ed-Dekkak (k.s.) "Risâle-i Mekkiyye"sinde buyurmuşlardır ki:

"Bir kimsenin şeyhi yoksa onun şeyhi şeytandır"

- Kendisine canım feda olsun Mürşidimiz Şeyh Halid Efendiz (k.s.) Hazretleri buyurmuştur ki:

Yani "Bizim yakınımızda olan ve meclisimize hazır bulunan nice kimseler vardır ki tarikat-ı aliyyenin adabına riayet etmedikleri için onlar bizden uzaktır. Bizim kalbimizin onlara meyli yoktur, bu yüzden bir şey (feyiz) alamazlar.

Öyle kimseler de vardır ki bizim meclisimize az gelirler ve nice müridler vardır ki uzak beldelerde sakin olurlar, lakin tarikat-ı aliyyenin adabına riayet ettiklerinden dolayı bize yakın olup feyizyâb olurlar, onlar her türlü murad ve maksatlarına nail olmuşlardır.

Bu kelamın hasıl-ı manası şudur ki; bir mürid (şeyhine) ister yakın olsun ister uzak olsun tarikat edeplerini gözetirse yakınlık ve uzaklık onun hakkında eşittir, bu hususta azıcık dahi müsamaha edilmemeli.

Terceme ve Şerh: Ahmet Mahmut Ünlü (Cübbeli Ahmet Hoca)


Kaynakça: Lalegül - Aylık İlim- Kültür ve Fikir Dergisi: yıl,3 sayı:34 Aralık 2015 - Sayfa 10-11«
Next
Sonraki Kayıt
»
Previous
Önceki Kayıt

Hiç yorum yok:

Yorum Yazmak İçin Aşağıdaki Seçenekleri Kullanınız


Lütfen konuyla alakasız yorumlardan kaçının. Sadece link almak amaçlı ( spam ) yorumlar yazmayınız. ( anında silinir ). Argo, küfür, siyasi vb. içerik barındıran yorumlar yazmayınız.

Not: Yorum yapabilmek için (yorumlama biçiminden) Anonim ( isimsiz olarak ) veya Adı/URL'yi ( Adı ( gerekli ) / URL ( kısmını boş bırakınız ), fonksiyonlarından seçim yaparak yorumlarınızı yazabilirsiniz.

Ancak Google + profili ile yapılan yorumları onaylamıyorum bilginize. Yorum yaparken Adı/URL kısmından yaparsanız sadece isim yazmanız yeterli. Site adresi, URL eklerseniz yorumunuz onaylanmaz.